Voltižní skupina se skládá z lonžéra, koně a šesti cvičenců.

Všech šest voltižérů musí předvést všechny sestavy. Pokud předvede povinnou sestavu méně než šest voltižérů, obdrží za každý nepředvený cvik hodnocení nula. Ve volné sestavě se za každého cvičence, který se nezapojil do sestavy taktéž odečítají body dle platné Směrnice pro rozhodčí. V případě, že skupina předvede volnou sestavu v kroku, je výsledná známka dělená dvěma.

Soutěž jednokolová sestává z povinné a volné sestavy. Pokud je závod dvoukolový, cvičí skupina v druhém kole již pouze sestavu volnou.

SENIORSKÁ SKUPINA

 • věková hranice není omezena, pokud jen jeden cvičenec dosáhne věku 18ti let, je tato skupina automaticky zařazena do této kategorie
 • časový limit pro povinnou sestavu je 6 minut (v ČR 10 minut), pro volnou 4 minuty
 • ve volné sestavě se započítává 25 nejvýše hodnocených předvedených cviků (jednoduché, dvojice, trojice)
 • povinná sestava: náskok, váha, mlýn, střih vpřed, střih vzad, stoj, zášvih do dámského sedu dovnitř, mlýnem zpět do sedu obkročmo, odskok zášvihem ven

 

JUNIORSKÁ SKUPINA

 • věková hranice je omezena shora (do 18ti let)
 • časový limit pro povinnou sestavu je 6 minut (v ČR 10 minut), pro volnou 4 minuty
 • volná sestava se skládá stejně jako u seniorské kategorie ze statických a dynamických cviků, statický cvik musí být proveden nejméně na tři cvalové kroky
 • náskoky a seskoky s pomocí ze země se nezapočítávají
 • volná sestava 1: obsahuje jednoduché, dvojité nebo trojité cviky, maximálně šest statických trojitých cviků, do výsledné známky se započítává 20 volných cviků
 • volná sestava 2: obsahuje jednoduché, dvojité nebo trojité cviky, maximálně šest statických trojitých cviků, do výsledné známky se započítává 20 volných cviků
 • povinná sestava: náskok, základní sed, váha, mlýn, střih vpřed, střih vzad, stoj, odskok zášvihem dovnitř

 

SKUPINA D

 • věková hranice je omezena shora (do 10ti let)
 • děti předvádějí obě sestavy vždy v kroku
 • povinná sestava: náskok (není hodnocen), základní sed, holubička, klek s upažením, poloviční malý mlýn, vzpor, seskok dovnitř
 • časový limit pro volnou sestavu jsou 3 minuty
 • volná sestava obsahuje pouze cviky jednoduché nebo dvojité
 • kůň se v této kategorii nehodnotí